ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

งานบริหารและธุรการ

งานยานพาหนะ

งานซ่อมบำรุง

งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ

งานรักษาความปลอดภัย

งานสวนและรักษาความสะอาด