กองยานพาหนะอาคารและสถานที่เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้จัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อว่า หน่วยบริการกลาง มีหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ อาทิ ด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีฐานะเป็นกองหนึ่งในจํานวน 7 กองของสํานักงานอธิการบดีตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซ่อมบํารุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให้มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภคอาคารสถานที่ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การ ดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

        ต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่13 กันยายน 2547 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ คือ 

        1. งานบริหารและธุรการ 
        2. งานอาคารและสถานที่ 
        3. งานซ่อมบํารุง 
        4. งานยานพาหนะ 
        5. งานสวนและรักษาความสะอาด 
        6. งานรักษาความปลอดภัย 
        7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
        8. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

เป้าหมายและค่านิยมของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

ปรัชญา  ” น่าดู น่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัย “

วิสัยทัศน์ (Vision) 
       เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งมั่นบริการด้านอาคารและสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดีเพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการแบบเบ็จเสร็จ ณ จุดบริการ

พันธกิจ (Mission)
       เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและ ภูมิทัศน์ ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
        เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านอาคารและสถานที่ การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต การบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ ให้บริการตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ในงานพิธีต่างๆ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภารกิจหลักภารกิจรอง

ภารกิจหลัก
       กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถดําเนินภารกิจหลักเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยการบริการทางวิชาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวมของมหาวิยาลัยมากที่สุด ประกอบด้วย
       1. งานบริหารและธุรการ เพื่อให้บริการและสนับสนุนเกี่ยวกับ งานสารบรรณ การบุคคล การเงิน การบัญชี การพัสดุ การงบประมาณ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การดําเนินงานด้านสาธารณูปโภค การทําบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยการจัดทําแผนผัง ป้ายแสดงการจราจรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจหลักของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่
       2. งานอาคารและสถานที่ให้บริการอาคารสถานที่ สําหรับการเรียนการสอน การประชุม สัมมนาได้แก่อาคารศูนย์เรียนรวม 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 อาคารหอประชุม อาคารพุทธเกษตรและบ้านพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร์
       3. งานยานพาหนะ ให้บริการยานพาหนะ สําหรับผู้บริหาร หน่วยงานคณะ สํานัก สถาบัน กิจกรรมนิสิต บุคลากรและนิสิต นอกจากนั้น ยังให้บริการรถโดยสารสวัสดิการและเครื่องจักรกล ทะเบียนยานพาหนะและการประกันภัยรถยนต์
       4. งานซ่อมบํารุง ให้บริการด้านสาธารณูปโภคของส่วนกลางได้แก่ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารส่วนกลาง ถนน ระบบบําบัดน้ำเสีย รถยนต์และอุปกรณ์สื่อสารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
       5. งานสวนและรักษาความสะอาด ให้การบริการด้านสวนและรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่การบํารุงรักษาบริเวณ การรักษาความสะอาดการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลการเพาะชําไม้ดอกไม้ประดับการจัดสวนหย่อมและการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี
       6. งานรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่และอาคารส่วนกลาง ได้แก่การอํานวยการผ่านเข้าออกบริเวณประตูมหาวิทยาลัยทุกประตูการอํานวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางแยกดูแลและรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินบริเวณพื้นที่และอาคารส่วนกลางที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
       7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ให้บริการบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ได้แก่การดูแลและบํารุงรักษาอาคารหอพักนิสิตอาคารกิจกรรมนิสิตอาคารกองกิจการนิสิต นอกจากนั้น ยังดูแลและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของอาคาร เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ตลอดจนดําเนินการออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้างของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
       8. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ ให้บริการอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปีและอาคารสวัสดิการ มก. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจรอง
       กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ สาธารณูปโภค การจราจร การรักษาความปลอดภัยและการให้ยืม อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้งานพิ ธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่งประกอบด้วย
       1. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและอาคารพิธีการดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธีการดูแลระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์การทําประตูจําลองสําหรับบัณฑิตถ่ายภาพ การบริการยานพาหนะให้กับฝ่ายต่าง ๆ การตกแต่งเวทีที่ประทับ การประดับธงชาติธงประจําพระองค์เส้นทางเสด็จพระราชดําเนินและอาคารพิธีเปิด ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายนอกและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       2. งานวันเกษตรแฟร์หรืองานวันเกษตรแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและอาคารพิธีการดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบํารุงรักษาอาคารพิธีการดูแลระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์การบริการยานพาหนะให้กับฝ่ายต่างๆ การตกแต่งเวทีที่ประทับ การประดับธง ธงประจําพระองค์เส้นทางเสด็จพระราชดําเนิน และตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีเปิดติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายนอกและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       3. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและอาคารพิธีการดูแลการจราจรการรักษาความปลอดภัยการบํารุงรักษาอาคารพิธีการดูแลระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์การบริการยานพาหนะให้กับฝ่ายต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       4. งานประชุมทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและอาคารพิธีการดูแลการจราจรการรักษาความปลอดภัยการบํารุงรักษาอาคารพิธีการดูแลระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปาโทรศัพท์การบริการยานพาหนะให้กับฝ่ายต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       5. งานกาชาด ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรักษาความสะอาดการรักษาความปลอดภัยดูแลระบบไฟฟ้าขนอุปกรณ์ไปจัดสถานที่ที่สวนอัมพรดําเนินการก่อสร้างศาลาจําหน่ายสลากกาชาดของมหาวิทยาลัยฯ สร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ขนโต๊ะ เก้าอี้ บอร์ดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
       6. งานพระกฐินพระราชทาน ทําหน้าที่ให้บริการยานพาหนะอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
       7. โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําหน้าที่เขียนโครงการนําเสนอที่ประชุมคณบดีแจ้งขอความร่วมมือให้ทุกหนวยงานร่วมวันพัฒนาจัดเก็บขยะและงานอื่น ๆ