ประกาศ/ระเบียบ

+ ระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

+ ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+ ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+ ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

+ ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

+ ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)

+ ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

+ ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพัก มก.

+ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพักอาศัยในอาคารสวัสดิการ มก.

+ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง

ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเงิน

+ ประกาศอัตราค่าบำรุงรักษาและค่ากระแสไฟฟ้า การใช้รถโดยสารสวัสดิการพลังงานไฟฟ้าและอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถ

+ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+ กำหนดค่าอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถและอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ ของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

+ ประกาศการจ่ายเงินรายได้ของมก.ในงานประจำปี งานพิธีหรืองานเฉพาะกิจ

+ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เส้นทางจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ทุกปรเภท ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

+ ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายวงเงินทดรองราชการ อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ และการจัดซื้อ การจัดจ้างโดยใช้งบเงินรายได้

+ การกำหนดอัตราค่าจอดรถของมหาวิทยาลัย

+ การกำหนดอัตราค่าบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำล้างถนน การทิ้งเศษขยะ เศษกิ่งไม้และใบไม้ ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+ ระเบียบว่าด้วยการจัดเก็บค่าบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552

+ กำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ในการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+ กำหนดอัตราค่าจอดรถบริเวณลานจอดรถ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม และอุปกรณ์ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

+ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์มือถือ

+ ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง

+ การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

+ ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการใช้อาคารสารนิเทศ 50 ปี

+ ค่าธรรมเนียมการยืมพัสดุอุปกรณ์ การจัดสถานที่

+ ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรของกองยานพาหนะฯ