อัตรากำลังบุคลากร

<< >>

คณะผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม

โทรศัพท์ : 0-2942-8189
Email : ffordrs@ku.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย  รามวรังกูร

โทรศัพท์ : 0-2942-8200 ต่อ 116
Email : anuchai.r@ku.ac.th

ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

นายประเพลิน  เกษมโอภาส

โทรศัพท์ : 02-942-8322 ภายใน 612109 ต่อ 782
E-mail. : psdppkp@ku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ลำดับที่ 1

นายปรีชา  เกื้อแก้ว

โทร 02-942-8981-5 ภายใน 611574-7 ต่อ 711
Email : psdpckk@ku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ลำดับที่ 2

นายวิเชียร  คนฟู

โทร 02-942-8981-5 ภายใน 611574-7 ต่อ 785
Email : psdwck@ku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ลำดับที่ 3

นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล

โทร. 02-942-8981-5 ภายใน : 611574-7  ต่อ 746
Email : psdsts@ku.ac.th

<< >>
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายประกาศิต  สุ่มแก้ว

โทร 02-942-8981-5 ภายใน 611574-7 ต่อ 768

Email : psdprsu@ku.ac.th

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล

โทร. 02-942-8981-5 ภายใน : 611574-7  ต่อ 746

Email : psdsts@ku.ac.th

หัวหน้างานซ่อมบำรุง

นายวิชัย มินสุวรรณ

โทร 02-942-8981-5 ภายใน 611574-7 ต่อ 723 ,612103

Email : psdwcm@ku.ac.th

หัวหน้างานยานพาหนะ

นายปรีชา  เกื้อแก้ว

โทร 02-942-8981-5 ภายใน 611574-7 ต่อ 711

Email : psdpckk@ku.ac.th

หัวหน้างานสวนและรักษาความสะอาด

นายสมเจตน์  จักษุรัตน์

โทร 02-942-8981-5 ต่อ 213 ภายใน 611574-7 ต่อ 761

Email : psdsjj@ku.ac.th

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นายตั๋น นิลมาติ

โทร 02-942-8119 ภายใน 611445 , 611446

Email : psdtan@ku.ac.th

หัวหน้างานบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต

นายคงกฤช  รักษ์สังข์

โทร 02-942-8981-5 ภายใน 611215 ต่อ 707

Email : psdkkrs@ku.ac.th

หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ

นายวิเชียร  คนฟู

โทร 02-942-8981-5 ภายใน 618101 ,611574-7 ต่อ 785

Email : psdwck@ku.ac.th

<< >>