ทำเนียบผู้เกษียณอายุ

ปี 2564

นายอดิศร ศิริสุรักษ์

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิคส์ ชำนาญงาน

นายทิตย์ ล้านสม

ตำแหน่ง ช่างไม้ ช 2

นายพิชัย มุ้ยศาสตรา

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางฉวีวรรณณ์ รัตนเรืองศรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นายกัมปนาท ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ 2

นายสมบูรณ์ จันทรคร

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช 2

นายธานี คำเมือง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน

นายประพันธ์ บุญโปร่ง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายสุทัศ เขียวคราม

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายชรินทร์ สุขประทุม

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

น.ส.ศิริวรรณ นัยบุตร

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นายชัยศรี ภิณโทแก้ว

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ ช 3

นายเสาร์ ทะนาฤทธิ์

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นายไพทูล พาที

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายวิชา กลั่นจันทร์

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางวนิดา ยอดปลอบ

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นางวรรณเพ็ญ พาที

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเฉลิม เสือผ่อง

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางวันดี ประชา

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นายวีรพล พัวพันประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสมนึก ชิดโคกสูง

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางประยูร แสงกระจ่าง

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

<< >>

ปี 2563

นางสาวสุชีพ จันทอง

ตำแหน่ง ผู้บริหารกอง

นายณัฐวัฒน์ ปรีชากูล

ตำแหน่ง ช่างไม้

นายสมศักดิ์ สว่างสุข
ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2

นางสุมาลี ภู่รัตน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพรณรงค์ รุ่งกรุด

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3

นายเดื่อ ภู่แพ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นายสมนึก มาเนียม

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นายสมพงษ์ หัตสระ

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ 2

นายกิตติศักดิ์ พรนิธิพูลผล

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

นายวิเชษฐ์ สำราญสุข

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

<< >>

ปี 2562

นางสมสุข เกษมสุข

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

นายยงยุทธ เปี่ยมขำดี

วิศกรเครื่องกล ชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ หอมเย็น

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายมานพ ชีวะเจริญ

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ 2

นายสมชาย มูลผล

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ 2

นายเกษมสันต์ มาลัย

ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่

นางทองสุข  จรจัด

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางบุญธรรม กลัดงาม

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

<< >>

ผู้เกษียณก่อนปี 2562

นางหวัด ปุยอ๊อก

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

นายสมส่วน ปุยอ๊อก

ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์

นายบุญถิ่น จรจัด

ตำแหน่ง ช่างเชื่อม

น.ส.ดาหวัน สันทัดสาร

ตำแหน่ง คนสวน

นายสมพงษ์ บุญธรรม

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

<< >>