** หน่วยงานที่มีสติ๊กเกอร์แล้วให้บุคลากรไปติดต่อที่หน่วยงานของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่ออกสติ๊กเกอร์ให้ **

แบบฟอร์มขอมีบัตรผ่านเข้าออกมก.

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับบุคลากร

1. ถ่ายสำเนาด้านหน้า-หลัง บัตรประจำตัวข้าราชการ / ลูกจ้าง/ พนักงานมหาวิทยาลัย

– กรณีไม่มีบัตรพนักงานหรือบัตรพนักงานหมดอายุให้ใช้ หนังสือรับรองตัวจริงจากหน่วยงานแนบพร้อมสำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาใบขับขี่

3. สำเนาทะเบียนรถชื่อผู้ครอบครอง ต้องเป็นรถของตนเอง บุตร พ่อแม่ คู่สมรส เท่านั้น

** เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น. **

** บัตรรายปีมีอายุตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม ตามรอบปีการศึกษา ** บุคคลภายนอกไม่เปิดให้ทำ

** ต่ออายุบัตร เตรียมบัตรผู้ปกครองรร.สาธิตฯ / บัตรนักเรียน /บัตรนิสิต หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสติ๊กเกอร์เก่า หากมีรถคันใหม่ให้แนปทะเบียนรถเพิ่ม **

* ใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

* แบบขอใช้อาคารศูนย์เรียนรวม

* แบบขอใช้ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนา

* แบบขอใช้ห้องประชุมอาคารสารนิเทศ 50 ปี

* ใบสมัครงาน

ห้องพักอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฟอร์มขอยืมพัสดุ

โครงการจัดตั้งสถานีผลิตน้ำมันไบโอดีเซลฯ