ประกันคุณภาพ

 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (รอบ 9 เดือน)

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

 แผนปรับปรุงการให้บริการตามผลสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ

 แผนปรับปรุงการให้บริการตามผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มก. วิทยาเขตบางเขน  

 แผนดำรงความต่อเนื่องตามภาระกิจยามเกิดโรคติดเชื้อไวรัส Ebola

 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2557

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (สมศ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรอง ณ วันที่ 3 ก.พ. 2557

 แผนยุทธศาสตร์ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

BCP

BCP-2555   BCP-2556

 การควบคุมภายใน

แบบ ปย. 1-2555   แบบ ปย.1-2556

 การทดสอบแผนความต่อเนื่อง

 แผนความต่อเนื่อง

ปี-2556    ปี-2557

 แผนบริหารความเสี่ยง

R-ERM.F2-2556     R-ERM.F2-2557     R-ERM.F2-2558

 แผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการ รปภ.

ปี-2554    ปี-2555     ปี-2556

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มก. ภาพรวม

ปีงบประมาณ 2557 (1)    ปีงบประมาณ 2557 (2)

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง มก.

R-ERM.U3-54    R-ERM.U3.1-56    R-ERM.U3.2-56

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง บางเขน

R-ERM.C3.1-56    R-ERM.C3.2-56

 ผลการบริหารความเสี่ยง มก. ในงวดก่อน

R-ERM.F3 2556

 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง กองยานพาหนะฯ

R-ERM.F1-2556

โครงการอื่นๆ

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ [ จิตบริการ ] [ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ]

KM  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มก.

การดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 แผนการ แผนงาน อื่น ๆ

ข้อมูลการดำเนินการป้องกันปัญหาอุทกภัย

แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 ระยะ 5 ปีหลัง (พ.ศ. 2558-2562)

แผนการจราจรบริเวณโดยรอบโรงเรียนสาธิตฯ วิทยาเขตบางเขน

กิจกรรม

+ สัมมนาการบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมฯ (11-15 ก.ค. 2559)

ภาพงาน Chelsea flower show 2011

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การเผ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมและการจัดการจราจร สำหรับผู้ประสานงานด้านรักษาความปลอดภัย หน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบันภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ