ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการ                                                         

+ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556
+ รายงานประจำปี 2558    [ ดูทั้งหมด ]
+ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2558   [ ดูทั้งหมด ]
+ ภาพกิจกรรม    [ ดูทั้งหมด ]  
- สัมมนาการบริหารจัดการอาคาร ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมฯ (11-15 ก.ค. 2559)
- ภาพงาน Chelsea flower show 2011

 
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- คู่มือ ปี 2557
- คู่มือ ปี 2553
- คู่มือ ปี 2550
ผลการดำเนินงานประจำเดือน...
- มกราคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2559 - มีนาคม 2559 - เมษายน 2559
- พฤษภาคม 2559 - มิถุนายน 2559 - กรกฎาคม 2559 - สิงหาคม 2559
       

ประกาศ / ขายทอดตลาด / เช่าพื้นที่ / อื่น ๆ ...
 
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์พักอาศัยอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 18 ตำแหน่ง 47  อัตรา (2 - 16 ก.ย. 59)
 
ประกาศย้อนหลัง...
 
 
 
 
 
ประกาศ / ระเบียบ...
- ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)
- ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
- ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพัก มก.
- ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพักอาศัยในอาคารสวัสดิการ มก.
- มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการก่อสร้าง
 
ดูทั้งหมด.. .
ประชาสัมพันธ์..
 
- ขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางจักรยาน
 
- ขอความร่วมมือ งดจอดรถบริเวณไหล่ทาง เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
- แจ้งเวลาเปิด-ปิด ประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และประตูช่องทางบนถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
- ข้อมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้ากรมประมง
- เส้นทางจักรยานภายใน มก. บางเขน
 
* รูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
(แบบหนังสือภายใน , แบบหนังสือภายนอก , แบบประกาศ , แบบคำสั่ง )
 
ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง...
 
 
 
 
 
 
กฏความปลอดภัย กรณีเกิดภัยพิบัติ

 

 

 
 
 
     

ติดต่อขอใช้อาคารโรงละคร
และบริเวณโดยรอบสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ

ได้ที่งานอาคารและสถานที่ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
ที่ตั้ง อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 5 ด้านถนนวิภาวดีรังสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทร. 0-2942-8981-4 โทรสาร 0-2942-8988
จองบัตร / จำหน่ายบัตรจอดรถ
เปิดจำหน่ายบัตรจอดรถรายเดือน ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
ติดต่อที่ อาคารจอดรถ หรืองานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ
อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน
โทร. 0-2942-8981-4 โทรสาร 0-2942-8988

ขอบเขตการดูแลพื้นที่สีเขียว และคูคลอง มก.

เส้นทางเดินรถสวัสดิการ มก. ใหม่

เส้นทางเดินรถทางเดียว ถนนชูชาติกำภู