ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

- ผลการคัดเลือกผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

- โครงการ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561"

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการวันพัฒนาฯ ( Link ) หรือ 

scan QR code *หมายเหตุ ใช้บัญชีอีเมล์ KU-Google สำหรับเข้าตอบแบบสอบถาม